Høst 2023: Kon­ser­ten „Stem­me­ne som all­tid er der”, var et sam­ar­beid med Viken Vokal. Tit­te­len refe­re­rer til teks­ter fra man­ge århund­rer – av dik­te­re som har etter­latt seg fel­les­men­nes­ke­li­ge avtrykk som frem­de­les bidrar til å for­me vår vir­ke­lig­hets­opp­fat­ning. Anton Bruck­ner, Johan­nes Brahms, Max Reger, Mau­rice Duru­flé, Knut Nystedt, Ralph Vaug­han Wil­liams, Bjørn Kru­se har gjen­skapt stem­me­ne gjen­nom kor­mu­sikk. Kon­ser­ten avslut­tes med «Alt mitt håp» av den ukrains­ke kom­po­nis­ten Hanna Hav­ry­lets. Kon­ser­ten ble ledet av diri­gen­te­ne Njål Spar­bo og Gus­taf Mar­tin­son.

Høs­ten 2023 had­de vi også kon­ser­ten „Dubi­to” med ver­ker av bl.a Emil Råberg, Knut Nystedt, Brahms og Anton Bruckner.

***

Kam­mer­san­ger­nes vår­kon­sert 2023 ble avholdt i april i Det Gam­le Råd­hus i Oslo og var en „Ouver­tu­re til vår­en”, med hva den kan rom­me. Vi sang Mon­te­ver­dis „Ses­ti­na” og ver­ker av Brit­ten, Park­mann, Mar­tin­son – Shake­spea­res og Boyes tekster

***

Kam­mer­san­ger­nes høst­kon­sert 2022 «Ned i ves­ter» ble avholdt i Mar­ga­re­ta­kyr­kan i Oslo søn­dag 23. okto­ber kl. 19.00.  

På pro­gram­met sto bl.a fle­re verk av Egil Hov­land som «Agnus Dei» for kor og fagott, en sal­me av Edvard Grieg og alt­så
den vak­re folke­to­nen «Nedi ves­ter soli gla­der», for å nev­ne noe.

***

Våre jule­kon­ser­ter, „Toner til jul” blir hvert år avholdt i Bryn kir­ke i Bærum samt i en av Oslos kirker.