Norske Kammersangere samlet i Akershus slotts borggård

Syng med oss


Nors­ke Kam­mer­san­ge­re har fått ny diri­gent i høst: Gus­taf Martinson.

Nå søker vi også fle­re san­ge­re! Alle stem­mer er vel­kom­ne på kor­prø­ve og evt prøvesang. 

Nors­ke Kam­mer­san­ge­re er et ambi­siøst ama­tør­kor som øns­ker å syn­ge klas­sisk musikk, folke­mu­sikk, sam­tids­mu­sikk, mm. på et høyt nivå. I Kam­mer­san­ger­ne fin­ner du et tri­ve­lig mil­jø og en dyk­tig, særs inspi­re­ren­de og blid dirigent!

Vi øver man­da­ger kl 18.15−21.15 på Oslo Kate­dral­sko­le. I høst skal vi blant annet syn­ge «Agnus Dei» for kor og fagott av Egil Hov­land. Vi skal også syn­ge fra Edvard Griegs salmer.

På jule­kon­ser­te­ne har vi plan­lagt å syn­ge både tra­di­sjo­nell jule­mu­sikk men også arran­ge­ment av nåle­ven­de kom­po­nis­ter og arran­gø­rer. I vårt kor bør du kun­ne lese noter og ha en viss korer­fa­ring. Der­for prøvesang.