Norske Kammersangere samlet i Akershus slotts borggård

Gus­taf Martinson 

Gus­tav Mar­tin­son, ny diri­gent fra som­mer­en 2022.

Gus­taf Mar­tin­son er utdan­net i kor­di­rek­sjon og klas­sisk sang ved Nor­ges Musikk­høg­sko­le. Han stu­de­rer nå kirke­mu­sikk og til orga­nist­ek­sa­men ved NMH og tar Prak­tisk Peda­go­gisk utdan­ning på deltid. 

Gus­taf job­ber som fri­lans musi­ker, san­ger, diri­gent og arrangør/​komponist, og under­vi­ser i sang. Han  har hatt opp­drag for bl.a NMH, Bar­ratt Due musikk­in­sti­tutt, Ene­bakk kul­tur­sko­le og Musik­för­la­get Noteria/​Cantate (Sve­ri­ge).