Norske Kammersangere samlet i Akershus slotts borggård

Gus­taf Martinson 

Gus­taf Martinson

Gus­taf Mar­tin­son (f. 1995) er Nors­ke Kam­mer­san­ge­res diri­gent siden 2022. Han er utdan­net kor­di­ri­gent, san­ger, orga­nist og musikk­pe­da­gog fra Nor­ges Musikk­høg­sko­le. Han er med­lem i Diri­gent­fo­rum Kor (Talent Nor­ge) under seson­gen 2023/2024 samt i Solist­ko­ret UNG 2022–2024.

Som diri­gent har han blant annet vært assis­tent til Tone Bian­ca Spar­re Dahl i kam­mer­ko­ret Schola Can­to­rum (Oslo) og vika­ri­ert for Lars Not­to Birke­land i Bar­ratt Dues Kam­mer­kor. Han har også del­tatt på fle­re mester­klas­ser, blant annet for Yuval Wein­berg, Flo­ri­an Hel­ga­th og Nils Schweckendiek. 

Foto: © Svein­ung Hoel Bjorå – Talent Norge