Nors­ke Kammersangere

Nors­ke Kam­mer­san­ge­re er et kam­mer­kor som har eksis­tert siden 1994 og som har som mål­set­ting å frem­føre musikk på et høyt kunst­ne­risk nivå. Gus­taf Mar­tin­son over­tok som diri­gent og kunst­ne­risk leder i august 2022.

Nors­ke Kam­mer­san­ge­re er et inspi­re­ren­de og utvik­len­de kor å syn­ge i.

Kor­mil­jø­et er sta­bilt og godt med med­lem­mer som har bred korer­fa­ring og gode note­kunn­ska­per. Et med­lem­skap i Nors­ke Kam­mer­san­ge­re betin­ger at den enkel­te har erfa­ring nok til å kun­ne job­be en del på egen­hånd. Til gjen­gjeld vil koret kun­ne bidra til en musi­kalsk utvik­ling for både musikk­stu­den­ter og erfar­ne korsangere.

Diri­gent: 

Inn­legg:

 • Syng med oss

  Syng med oss

  Nå søker vi fle­re san­ge­re! Alle stem­mer er vel­kom­ne på kor­prø­ve og evt prøvesang

  Se mer


 • Ishavska­te­dra­len

  Ishavska­te­dra­len

  I for­bin­del­se med avslut­nin­gen av Ale­jan­dro Pan­ce’s diri­gent­opp­drag hos oss, dro vi på tur­né til Tromsø.

  Se mer


ØVEL­SES­LO­KA­LE

Vi øver i Fest­sa­len på Oslo Kate­dral­sko­le på man­da­ger kl. 18.15 – 21.15.

VIL DU VÆRE MED?

Vil du syn­ge sam­men med oss, klikk på kna­ppen under og avtal tid for prøvesang: