Nors­ke Kammersangere

Kam­mer­ko­ret Nors­ke Kam­mer­san­ge­re ble etab­lert i 1994 under diri­gent Jon Fyl­ling. I leng­re peri­oder har koret vært ledet av inter­na­sjo­nalt aner­kjen­te diri­gen­ter som Yuval Wein­berg og Julia Sofia Blank. Høs­ten 2022 fikk Kam­mer­san­ger­ne Gus­taf Mar­tin­son som ny diri­gent og kunst­ne­risk leder. Gus­taf er full av ener­gi og meget kunn­skaps­rik, en glim­ren­de instruk­tør og en meget god san­ger. Han gir struk­tu­rer­te og inten­se øvel­ser med stort utbyt­te for koret.

Nors­ke Kam­mer­san­ge­re har et stort reper­toar fra man­ge epo­ker og stil­ar­ter, både verds­lig og sakralt. Av sam­tids­kom­po­nis­ter kan nev­nes Györ­gy Lige­ti, Nana For­te, Ste­fan Park­man og Emil Råberg. Koret avhol­der gjer­ne tra­di­sjo­nel­le jule­kon­ser­ter, og har i regel både et vår­pro­sjekt og et høst­pro­sjekt hvert år, ofte i sam­ar­beid med pro­fe­sjo­nel­le solis­ter. Kam­mer­san­ger­nes med­lem­mer er erfar­ne kor­san­ge­re og for å være med må man kun­ne job­be en del på egen­hånd. Til gjen­gjeld vil koret kun­ne bidra til en musi­kalsk utvik­ling for både musikk­stu­den­ter og erfar­ne korsangere.

Diri­gent: 

 • Gus­taf Martinson 

  Gus­taf Mar­tin­son (f. 1995) er Nors­ke Kam­mer­san­ge­res diri­gent siden 2022. Han er utdan­net kor­di­ri­gent, san­ger, orga­nist og musikk­pe­da­gog fra Nor­ges Musikkhøgskole.

  Se mer


Inn­legg:

 • VÅR­PRO­GRAM

  VÅR­PRO­GRAM

  Variert vår­pro­gram: Dan­marks­tur­né i mai med fagot­tist Shei­la Pop­kin: vi frem­fø­rer Hov­lands „Agnus Dei”. Et verk vi frem­fø­rer også på Ådne Veite­berg Stål­sets Mas­ter­kon­sert på NMH. 7. april avholdt vi kon­ser­ten „En ny him­mel” i Nynors­kens hus

  Se mer


 • Kam­mer­san­ger­ne på turné

  Kam­mer­san­ger­ne på turné

  Koret har de sene­re åre­ne vært på fle­re tur­neer og vår­en 2024 var vi i Danmark.

  Se mer


 • Tid­li­ge­re konserter

  Tid­li­ge­re konserter

  Høst­kon­ser­ter 2023: „Stem­me­ne som all­tid er der” i sam­ar­beid med Viken Vokal og „Dubi­to”. Vår 2023: „Ouver­tu­re” med bl.a Mon­te­ver­dis „Ses­ti­na”. ; *********** Årli­ge jule­kon­ser­ter: «Toner til jul»

  Se mer


ØVEL­SES­LO­KA­LE

Vi øver i Fest­sa­len på Oslo Kate­dral­sko­le på man­da­ger kl. 18.15 – 21.15.

VIL DU VÆRE MED?

Vil du syn­ge sam­men med oss, klikk på kna­ppen under og avtal tid for prøvesang: