Nors­ke Kammersangere

Kam­mer­ko­ret Nors­ke Kam­mer­san­ge­re ble etab­lert i 1994 under diri­gent Jon Fyl­ling. I leng­re peri­oder har koret vært ledet av inter­na­sjo­nalt aner­kjen­te diri­gen­ter som Yuval Wein­berg og Julia Sofia Blank. Høs­ten 2022 fikk Kam­mer­san­ger­ne Gus­taf Mar­tin­son som ny diri­gent og kunst­ne­risk leder. Gus­taf er full av ener­gi og meget kunn­skaps­rik, en glim­ren­de instruk­tør og en meget god san­ger. Han gir struk­tu­rer­te og inten­se øvel­ser med stort utbyt­te for koret.

Nors­ke Kam­mer­san­ge­re har et stort reper­toar fra man­ge epo­ker og stil­ar­ter, både verds­lig og sakralt. Av sam­tids­kom­po­nis­ter kan nev­nes Györ­gy Lige­ti, Nana For­te, Ste­fan Park­man og Emil Råberg. Koret avhol­der gjer­ne tra­di­sjo­nel­le jule­kon­ser­ter, og har i regel både et vår­pro­sjekt og et høst­pro­sjekt hvert år, ofte i sam­ar­beid med pro­fe­sjo­nel­le solis­ter. Kam­mer­san­ger­nes med­lem­mer er erfar­ne kor­san­ge­re og for å være med må man kun­ne job­be en del på egen­hånd. Til gjen­gjeld vil koret kun­ne bidra til en musi­kalsk utvik­ling for både musikk­stu­den­ter og erfar­ne korsangere.

Diri­gent: 

Inn­legg:

 • Syng med oss

  Syng med oss

  Nå søker vi fle­re san­ge­re! Alle stem­mer er vel­kom­ne på kor­prø­ve og evt prøvesang

  Se mer


 • Ishavska­te­dra­len

  Ishavska­te­dra­len

  I for­bin­del­se med avslut­nin­gen av Ale­jan­dro Pan­ce’s diri­gent­opp­drag hos oss, dro vi på tur­né til Tromsø.

  Se mer


ØVEL­SES­LO­KA­LE

Vi øver i Fest­sa­len på Oslo Kate­dral­sko­le på man­da­ger kl. 18.15 – 21.15.

VIL DU VÆRE MED?

Vil du syn­ge sam­men med oss, klikk på kna­ppen under og avtal tid for prøvesang: