Nors­ke Kammersangere

Nors­ke Kam­mer­san­ge­re er et kam­mer­kor som har eksis­tert siden 1994 og som har som mål­set­ting å frem­føre musikk på et høyt kunst­ne­risk nivå. Gus­taf Mar­tin­son over­tok som diri­gent og kunst­ne­risk leder i august 2022.

Nors­ke Kam­mer­san­ge­re er et inspi­re­ren­de og utvik­len­de kor å syn­ge i.

Kor­mil­jø­et er sta­bilt og godt med med­lem­mer som har bred korer­fa­ring og gode note­kunn­ska­per. Et med­lem­skap i Nors­ke Kam­mer­san­ge­re betin­ger at den enkel­te har erfa­ring nok til å kun­ne job­be en del på egen­hånd. Til gjen­gjeld vil koret kun­ne bidra til en musi­kalsk utvik­ling for både musikk­stu­den­ter og erfar­ne korsangere.

Diri­gent: 

 • Dirigent

  Gus­taf Martinson 

  Gus­taf Mar­tin­son er utdan­net i kor­di­rek­sjon og klas­sisk sang ved Nor­ges Musikk­høg­sko­le. Han stu­de­rer nå kirke­mu­sikk og til orga­nist­ek­sa­men ved NMH og tar Prak­tisk Peda­go­gisk utdan­ning på deltid. 

  Se mer


Inn­legg:

 • Toner til jul

  Toner til jul

  På vår «Toner til jul»-konsert tar vi frem tra­di­sjo­nell jule­mu­sikk både i kjent og ukjent støp­ning. Kon­ser­ter i: Bryn kir­ke i Bærum, 2. desem­ber kl. 20.00; Mar­ga­re­ta­kyr­kan i Oslo, 4. desem­ber kl. 19.00. Bil­let­ter på TicketCo. 

  Se mer


 • Ned i vester

  Ned i vester

  Høst­kon­sert: «Ned i ves­ter» med bl.a Egil Hov­lands fagott­kon­sert «Agnus Dei» , Mar­ga­re­ta­kyr­kan, 23.oktober kl. 19.00. *********** Jule­kon­sert: «Toner til jul»: 2. og 4.desember.

  Se mer


 • Kam­mer­san­ger­ne på turné

  Kam­mer­san­ger­ne på turné

  Koret har de sene­re åre­ne vært på tur til Tallinn, Lom og Tromsø… 

  Se mer


ØVEL­SES­LO­KA­LE

Vi øver i Fest­sa­len på Oslo Kate­dral­sko­le på man­da­ger kl. 18.15 – 21.15.

VIL DU VÆRE MED?

Vil du syn­ge sam­men med oss, klikk på kna­ppen under og avtal tid for prøvesang: