Nors­ke Kammersangere

Nors­ke Kam­mer­san­ge­re er et kam­mer­kor som har eksis­tert siden 1994 og som har som mål­set­ting å frem­føre musikk på et høyt kunst­ne­risk nivå. Gus­taf Mar­tin­son over­tok som diri­gent og kunst­ne­risk leder i august 2022.

Nors­ke Kam­mer­san­ge­re er et inspi­re­ren­de og utvik­len­de kor å syn­ge i.

Kor­mil­jø­et er sta­bilt og godt med med­lem­mer som har bred korer­fa­ring og gode note­kunn­ska­per. Et med­lem­skap i Nors­ke Kam­mer­san­ge­re betin­ger at den enkel­te har erfa­ring nok til å kun­ne job­be en del på egen­hånd. Til gjen­gjeld vil koret kun­ne bidra til en musi­kalsk utvik­ling for både musikk­stu­den­ter og erfar­ne korsangere.

Diri­gent: 

 • Dirigent

  Gus­taf Martinson 

  Gus­taf Mar­tin­son (f. 1995) er Nors­ke Kam­mer­san­ge­res diri­gent siden 2022. Han er utdan­net kor­di­ri­gent, san­ger, orga­nist og musikk­pe­da­gog fra Nor­ges Musikkhøgskole.

  Se mer


Inn­legg:

 • HØST­KON­SERT

  HØST­KON­SERT

  Årets høst­kon­sert „Dubi­to” blir i Mar­ga­re­ta­kyr­kan i Oslo søn­dag 15. okto­ber. Våre tra­di­sjo­nel­le „Toner til jul”-konserter blir i Bryn kir­ke i Bærum 9.12 og Mar­ga­re­ta­kyr­kan 16.12.

  Se mer


 • Tid­li­ge­re konserter

  Tid­li­ge­re konserter

  Vår­kon­sert 2023: „Ouver­tu­re” med bl.a Mon­te­ver­dis „Ses­ti­na”; Høst­kon­sert 2022: «Ned i ves­ter» med bl.a Egil Hov­lands fagott­kon­sert «Agnus Dei» *********** Årli­ge jule­kon­ser­ter: «Toner til jul»

  Se mer


 • Kam­mer­san­ger­ne på turné

  Kam­mer­san­ger­ne på turné

  Koret har de sene­re åre­ne vært på tur til Tallinn, Lom og Tromsø…

  Se mer


ØVEL­SES­LO­KA­LE

Vi øver i Fest­sa­len på Oslo Kate­dral­sko­le på man­da­ger kl. 18.15 – 21.15.

VIL DU VÆRE MED?

Vil du syn­ge sam­men med oss, klikk på kna­ppen under og avtal tid for prøvesang: