Om koret

Nors­ke Kam­mer­san­ge­re er et kam­mer­kor som har eksis­tert siden 1994

- og er et ambi­siøst ama­tør­kor som øns­ker å syn­ge musikk fra den klas­sis­ke kanon, folke­mu­sikk, sam­tids­mu­sikk, let­te­re «låter» og mye mer på et høyt nivå. Reper­toa­ret spen­ner alt­så vidt i epo­ker og stil­ar­ter både innen pro­fan og kirke­mu­sikk. Hos Kam­mer­san­ger­ne fin­ner du et tri­ve­lig mil­jø og en dyk­tig, særs inspi­re­ren­de og blid dirigent!

Koret har del­tatt i fle­re nasjo­na­le og inter­na­sjo­na­le kon­kur­ran­ser og spilt inn fle­re egne plater.

Koret har de sene­re åre­ne vært på fle­re tur­neer, som til Tallinn i sam­ar­beid med Tallinn Cham­ber Chor og til Lom hvor koret had­de med seg fele­spil­le­ren Bjørn Kåre Odde. Vår­en 2022 tok vi oss en tur til Tromsø hvor vi sang både i Ishavska­te­dra­len og Hil­les­øy kir­ke og frem­før­te mye kvensk musikk sam­men med loka­le musikere.

Koret var i man­ge år ledet av Jon Fyl­ling, og har de sene­re åre­ne hatt gle­den av å ha hatt unge og svært dyk­ti­ge og dri­ven­de diri­gen­ter på inter­na­sjo­nalt nivå som Yuval Wein­berg, Julia Seline Blank og Ale­jan­dro Pan­ce.

Fra høs­ten 2022 har Gus­taf Mar­tin­son over­tatt som dirigent. .

Kon­sert­opp­tak:

Den fyrs­te songen:

Dis­se fin­ner du på spotify:

Teks­ter av Per Siv­le ton­satt av flere…

Med Geir Lyst­rup, Jostein Has­sel­gård og Eirik André Hvidsten

Uten den­ne julestemningen… ?.